wyobraź mnie sobie ...
wyobraź mnie sobie ...
Wyobraź mnie sobie; nie zaistnieję,
jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.

V.Nabokow